Om KrsNet

KrsNet grundades av ett 30-tal personer vid ett möte i Kristinestad den 23.11.2006 och registrerades i Handelsregistret den 04.04.2007 som Andelslaget KrsNet med parallellfirma Osuuskunta KrsNet.

KrsNet är ett ett renodlat öppet fibernät vilket betyder att nätet är tillgängligt för marknadens tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina tjänster (IPTV, telefoni, internet osv) i nätet. 

Med andra ord, KrsNet äger fibernätet och står för själva uppkopplingen men tjänsterna tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Nätet täcker i stort sett hela Kristinestads kommun vilket innebär att c:a 90% av alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

KrsNet är medlem i Finlands Regionnät rf - Suomen Seutuverkot ry http://www.seutuverkot.fi/

 

 

KrsNet styrelse 2023

 

Ulf Grindgärds, ordförande
040 097 3775
grindgards [at] gmail.com

Stefan Skullbacka, viceordförande
0400 369668
stefan [at] skullbacka.com

Mikael Kamlin
0406703350

Malin Lillhannus
0400484811

Kim Lillås
0400 916232

Nicklas Pärus
0400 566 787
 

Richard Appelback
0400 764 303

Mathias Lindberg
040 822 2750

Som styrelsens sekreterare fungerar
Daniel Kaivo-oja

 

Stadgar för Andelslaget KrsNet

Uppdaterade stadgar godkända på andelsstämman 16.4.2019

Dessa stadgar stöder sig på Lag om andelslag 421/2013

1 § FIRMA OCH HEMORT

Andelslagets egentliga firma är Andelslaget KrsNet och dess parallellfirma på finska är Osuuskunta KrsNet.

Dess hemort är Kristinestad.

2 § ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Till andelslagets ändamål hör att främja medlemmarnas ekonomiska fördelar genom att anskaffa, äga, underhålla och driva ett konkurrensneutralt digitalt kommunikationsnät, som består av optisk fiber inklusive kanalisation och aktiv utrustning. Andelslaget kan köpa, förmedla och producera tjänster i kommunikationsnätet.

Andelslaget erbjuder olika tjänsteleverantörer, både kommersiella och icke kommersiella aktörer, möjligheter att distribuera tjänster i nätet.

Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter, värdepapper eller annan egendom.

Andelslaget kan även förvalta projekt som ansluter sig till skapandet och utvecklandet av kommunikationsnätet.

3 § MEDLEMSKAP OCH TECKNANDE AV ANSLUTNINGSAVTAL

Ansökan och tecknande av anslutningsavtal

En fastighetsägare eller innehavare av fastighet, vilken i förekommande fall kan vara juridisk person, som avser teckna ett anslutningsavtal för anslutande av fastigheten till det digitala kommunikationsnätet, bör i samband med tecknandet av anslutningsavtalet, teckna ett åtagande att med en andelsinsats ingå som medlem i andelslaget.

Om flera personer äger fastigheten kan endast en av ägarna vara medlem.

Den som ansöker om medlemskap, bör göra en skriftlig anhållan till styrelsen, som beslutar om antagande av ny medlem. Medlemskapet börjar, då ansökan har godkänts. Om styrelsen inte godkänner ansökan, kan ärendet föras till andelsstämman för avgörande.

Avgång

Medlem kan anmäla om sin uppsägning av medlemskap tidigast 2 år efter det att medlemskapet inletts.

Anmälan om uppsägning bör riktas skriftligen till andelslagets styrelse.

Medlemskapet upphör vid räkenskapsperiodens slut under det år uppsägningen beviljas.

Medlemskap vid överföring av anslutning till ny ägare

Vid överföring av anslutning (t.ex. när fastigheten byter ägare) kan den ursprungliga fastighetsägaren avgå som medlem i samband med överföringen och den nya ägaren kan överta medlemskapet. Anslutningsavtalet skall uppdateras med den nya ägarens namn. Den nya ägaren skall godkännas av styrelsen.

Uteslutning

En medlem kan uteslutas ur andelslaget om medlemmen har åsidosatt de skyldigheter som följer av medlemskapet.

En medlem ska ges ett skriftligt meddelande om uteslutningsgrunden och om det beslutsfattande organet i andelslaget minst en månad innan beslutet om uteslutning fattas.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen

4 § MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

En medlem har rätt:

 1. att utöva sin rösträtt vid andelsstämman.
 2. att teckna anslutningsavtal för anslutning av en eller flera anslutningar till andelslagets kommunikationsnät

En medlem är skyldig:

 1. att följa andelslagets stadgar, anslutningsavtal och leveransvillkor samt att efterfölja de bestämmelser och beslut som görs i andelslaget.
 2. att teckna en andel (andelsinsats) i andelslaget
 3. att i samråd med andelslaget, upplåta markområde för andelslagets kabeldragningar och konstruktioner samt ge rätt till utförande av underhåll av kommunikationsnätet på dessa markområden.
 4. att tillåta granskning av utrustning som är uppkopplad till en anslutning i kommunikationsnätet.

5 § ANDEL OCH ANDELSINSATS

En medlem bör teckna en andel i andelslaget (andelsinsats). Teckningspriset är 50 euro.

6 § MEDLEMSAVGIFT

Varje medlem betalar till andelslaget en årlig medlemsavgift. Storleken bestäms årligen av ordinarie andelsstämma. Styrelsen bestämmer om betalningssätt och när avgiften skall betalas.

7 § ANDRA ÄN MEDLEMMARNAS RÄTT ATT ANVÄNDA KOMMUNIKATIONSNÄTET

Även andra än medlemmarna har rätt att använda sig av andelslagets kommunikationsnät och andelslagets tjänster, om styrelsen så beslutar enligt uppgjort avtal.

Andelslaget bör dock erbjuda sina tjänster och fördelar i första hand till sina medlemmar.

8 § MEDLEMMARNAS PERSONLIGA ANSVAR

Medlemmarna är inte personligen ansvariga för andelslagets förbindelser eller andra åtaganden.

9 § EXTRA AVGIFT

Andelsstämman kan besluta om att uppbära en extra avgift av medlemmarna, för upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten. Andelsstämman kan besluta att avgiften inte återbetalas eller att extra avgiften upptas som lån av medlemmarna.

Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta om att uppbära en extra avgift som lån, för att förbättra soliditet eller finansiering av investeringar under andelslagets verksamhet.

Lånet tas av medlemmarna på jämlik bas antingen i proposition till andelarna eller till hur medlemmarna utnyttjar andelslaget tjänster eller om medlem är personlig medlem eller juridisk person eller på alla dessa grunder.

Under var räkenskapsperiod kan medlem åläggas att i en eller flera rater ge lån till ett belopp, som uppgår till högst (4) gånger det nominella värdet av medlemmens andelar.

Raterna på lånet återbetalas tidigast två (2) år och senast tio (10) år efter slutet av den räkenskapsperiod då respektive rat uppbärs av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts innan lånet återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt som andelsinsatsen. Lånet får återbetalas på samma allmänna villkor som insatsen.

Andelsstämman kan även med enkel majoritet besluta att uppbära en extra avgift av medlemmarna, utan att avgiften återbetalas. Härvid uppbärs den extra avgiften på samma sätt som då avgiften uppbärs som lån och då bara en gång i en rat, under bokföringsåret, högst till nominella värdet av medlemmens andel.

10 § ÖVERSKOTT

Den vinst andelslagets verksamhet ger upphov till, skall först avsättas till reservfonden enligt lagen. (5 % efter avdrag av tidigare års förluster, tills fonden är minst en hundradel av balansens slutsumma, dock minst 2 500 euro).

Överbliven vinst kan användas på de sätt som ordinarie andelsstämman beslutar. Vinsten används i första hand till, att bredda och utveckla serviceutbudet och kommunikationsnätet eller till att sänka avgiften för servicen åt medlemmarna. Enligt beslut kan även vinsten fonderas, lämnas åt andelslaget, betala ränta på andelarna eller på annat sätt utdelas åt medlemmarna.

11 § RESERVFOND

Andelslaget bör enligt lagen ha en reservfond, som skall förkovras tills en procent (1 %) av balansens slutsumma, dock minst 2 500 euro, uppnås. I reservfonden skall avsättas fem (5) procent av det överskott balansräkningen visar, från vilket har avdragits föregående räkenskapsperioders förlust enligt balansräkningen.

Andelslaget kan även ha andra fonder än reservfonden.

12 § BIDRAG OCH GÅVOR

Andelslaget kan ta emot bidrag, gåvor, tipsmedel eller testamente.

13 § ANDELSLAGETS ORDINARIE OCH EXTRA ANDELSSTÄMMA

Andelsstämmorna är antingen ordinarie eller extra andelsstämmor.

Andelslagets ordinarie andelsstämma hålls en gång om året vid av styrelsen angiven tidpunkt inom fyra månader efter räkenskapsårets slut.

En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak föreligger, om revisorn eller medlemmar som företräder minst en tiondel av hela medlemskåren det kräver eller om stämman enligt lag måste hållas för behandling av en viss bestämd fråga.

Stämmorna hålls på av styrelsen utsedd plats inom Kristinestads stad.

Varje medlem har rätt att närvara vid andelsstämmorna. Medlem skall anmäla sitt deltagande i andelsstämman tidigast 10 dagar innan stämman. Sista anmälningsdag skall omnämnas i stämmokallelsen.

Andelsstämman får besluta endast om ärenden som har nämnts i kallelsen eller som enligt stadgarna ska behandlas på stämman.

En medlem har rätt att få ett ärende, som ska behandlas av andelsstämman, upptaget till behandling på stämman, om medlemmen begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.

En medlem får utöva sin rätt vid andelsstämman också genom ombud. Ombudet ska visa upp en daterad fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda medlemmen. Fullmakten gäller endast en stämma, om inte något annat framgår av den.

Ett ombud får samtidigt företräda högst tre medlemmar

Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över stämman. I protokollet skall de fattade besluten antecknas samt, i fall av omröstning sker, röstningsresultatet. Röstningslistan bör bifogas till protokollet.

Vid stämman väljs minst två protokolljusterare. Ordföranden, sekreteraren och protokolljusterarna undertecknar protokollet.

14 § ÄRENDEN FÖR ANDELSLAGETS ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Ärenden som behandlas på ordinarie andelsstämman:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare för stämman samt minst två stycken protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare.
 3. Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet.
 4. Föredragning av bokslut, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen för föregående räkenskapsperiod.
 5. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen eller det överskott eller den förlust den fastställda balansräkningen uppvisar, ger anledning till.
 6. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar och verkställande direktören för föregående räkenskapsperiod.
 7. Beslut om antalet styrelseledamöter samt deras arvoden och ersättning för utgifter.
 8. Val av medlemmar till styrelsen.
 9. Val av en revisor och en suppleant, för granskning av följande bokföringsperiod, administration och konton.
 10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
 11. Beslut om på vilket sätt kallelse till andelsstämman skall göras.
 12. Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
 13. Mötets avslutande

15 § MEDLEMMARNAS RÖSTETAL

Vid andelslagets stämmor har varje medlem en (1) röst för sin andel i samtliga ärenden som behandlas i stämman.

Som stämmans beslut gäller den åsikt som omfattas av medlemmar med mer än hälften av de angivna rösterna. Vid val av person blir den vald som erhåller flest röster. Om rösterna faller jämt, avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt som stämmans ordförande har understött.

16 § KALLELSE TILL ANDELSSTÄMMA

Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelsen sändes till kännedom till medlemmarna på det sätt som fastställs i den ordinarie andelsstämman tidigast två månader och senast en vecka före stämman.

I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman samt när en medlem senast skall anmäla sig för att delta

Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller sådana ärenden som avses i 5 kapitlet paragraf 21 i lagen om andelslag skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.

17 § STÄMMOHANDLINGAR SAMT FRAMLÄGGANDE OCH SÄNDANDE AV DEM

Beslutsförslagen och, om bokslutet behandlas på stämman, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen ska i minst en veckas tid före stämman hållas tillgängliga för medlemmarna på andelslagets huvudkontor eller webbsidor. Stämmohandlingarna ska utan dröjsmål sändas till medlemmar som ber om dem, om handlingarna inte kan laddas ner och skrivas ut från andelslagets webbsidor.

18 § STYRELSEN

I styrelsen ingår minst fem (5) och högst nio (9) ledamöter vilka väljs för två år åt gången.

Till styrelsen kan väljas enbart andelslagets medlem, eller representant för en juridisk person som är medlem.

Andelsstämman väljer styrelsens medlemmar för två år åt gången. Hälften av styrelsens medlemmar är i tur att avgå årligen.

Mandattiden upphör och en ny ledamots mandattid börjar vid utgången av den andelsstämma som väljer den nya ledamoten.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett år i taget

19 § STYRELSENS SAMMANTRÄDEN

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande.

Styrelsen kan sammanträda med ledamöter på distans.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämt, den som ordförande understöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.

Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen vid behov. Ordförande måste dessutom sammankalla styrelsen då styrelsemedlem eller verkställande direktören det kräver.

Styrelsen åläggs att sköta andelslaget enligt Lagen om andelslag, samt dessa stadgar.

20 § STYRELSENS UPPGIFTER

Till styrelsens uppgifter hör att:

 1. Sammankalla andelslagets stämmor och förbereda ärenden som skall behandlas.
 2. Anställa och avsätta verkställande direktören samt uppgöra avtal med hen.
 3. Förvalta andelslagets egendom, pengar och övriga intresseärenden.
 4. Uppgöra anvisningar och föreskrifter för och ta beslut om ärenden som hör till andelslagets löpande förvaltning.
 5. Besluta om anslutningsavgifters och nätavgifters storlek till fibernätet samt övriga avgifter för tjänster som andelslaget erbjuder.
 6. Besluta om andelslagets tjänster samt om förmedling och köpande av olika tjänster.
 7. Välja tjänsteleverantörer samt utarbeta villkor och avtal för dessa.
 8. Uppgöra förslag till de åtgärder som överskottet eller förlusten i den fastställda balansräkningen ger anledning till.

Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande samt sekreterare eller en av styrelsen utsedd ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

21 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Andelslaget kan ha en verkställande direktör. Styrelsen anställer och avsätter verkställande direktören. Styrelsen undertecknar med verkställande direktören ett skriftligt avtal, där man överenskommer om de ärenden, skyldigheter, löneförmåner eller andra fördelar som förknippas med tjänsten.

Verkställande direktörens allmänna uppgifter

Verkställande direktören ska sköta andelslagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter (allmän behörighet). Verkställande direktören svarar för att andelslagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess ledamöter de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av andelslagets verksamhet är exceptionella eller vittgående endast om hen har styrelsens bemyndigande för det eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för andelslagets verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

22 § FÖRETRÄDANDE

Andelslaget företräds av styrelsen.

 • Verkställande direktören kan företräda andelslaget i ärenden som enligt 21 § hör till verkställande direktörens uppgifter.
 • Verkställande direktören eller styrelseordförande kan företräda andelslaget var och en för sig.
 • Styrelsen kan ge två styrelseledamöter rätt att tillsammans företräda andelslaget.

23 § RÄKENSKAPSPERIOD OCH BOKSLUT

Första räkenskapsperioden upphör 31.12.2007 och därefter är andelslagets räkenskapsperiod kalenderåret.

Bokslutet skall vara undertecknat och överlåtet till revisorer för granskning senast en månad före ordinarie andelsstämma.

24 § REVISOR OCH REVISION

Andelslaget har en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

Revisorn och revisorssuppleanten måste acceptera uppdraget med sin daterade underteckning.

Revisorn skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod samt överlämna berättelsen till styrelsen minst två veckor före den stämma, där resultaträkningen och balansräkningen framförs för fastställande.

25 § ÖVERFLYTTING AV ANDEL OCH MOTTAGARENS RÄTTIGHETER

Andel och medlemskap kan överlåtas i enlighet med 3§.

Om en medlem överlåter sin andel, har mottagaren som uppfyller de kriterier som medlemskap kräver och medlemskapet inte strider mot andelslagets stadgar, rätt att antas som medlem.

Mottagaren har rätt att tillräkna sig den andelsinsats som överlåtaren inbetalt.

Mottagaren erhåller även övriga förmåner och skyldigheter som överlåtaren skulle ha haft om hen skulle ha fortsatt som medlem.

26 § EN AVLIDEN MEDLEMS RÄTTSINNEHAVARE

En avliden medlems rättsinnehavare får tillsammans utöva den avlidnes rättigheter i andelslaget i ett års tid från dödsdagen eller tills en rättsinnehavare före det har blivit medlem i andelslaget. Rättsinnehavarna får utöva rättigheterna endast genom en gemensam företrädare.

27 § UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION AV ANDELSLAGET

Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman med minst två tredjedels majoritet.

28 § UTDELNING AV BEHÅLLNINGEN VID UPPLÖSNING AV ANDELSLAGET

Om andelslaget upplöses, besluter andelsstämman om hur behållningen av andelslaget används.

29§ ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av andelslagets stadgar sker enligt Lag om andelslag.

Fakturering

KrsNet fakturerar en nätavgift 18,70 € + moms/månad per anslutning.

Avgiften gäller alla anslutningar som är aktiverade för tjänster

Varför nätavgift? Nätavgiften är KrsNets enda inkomstkälla och är till för att täcka kostnaderna för nätets drift och underhåll.

Faktureringen av nätavgiften påbörjas efter att anslutningen aktiverats i samband med installationen och den är klar för kunden till tjänstetrafik.

Avgiften faktureras normalt i 2 månaders rater men det går också bra att ändra faktureringsperioden till engång om året.

Om Du vill ha fakturan som e-faktura beställer du den via din Internetbank. Vi rekommenderar användning av e-faktura.

Anslutning av datakablar

När din anslutning kopplas in, svetsas fibern i en hemmaswitch (eller fiberbox i dagligt tal).  

I hemmaswitchen finns ett antal portar (uttag) för datakablarna i vilka Du ansluter din IPTV-box för att kunna se på IPTV eller en router för Din internetuppkoppling. Inom KrsNet finns två (2) olika typer av hemmaswitchar. Se bilderna nedan som visar var dom numrerade portarna på respektive hemmaswitch sitter.

Du bör alltid ha en router inkopplad mellan din dator och hemmaswitchen. Routern fungerar som brandvägg i Internetuppkopplingen och skyddar Din dator mot dataintrång samt ger Dig möjlighet till ett trådlöst inomhusnät.

Routern kopplas in i port 1 eller 2 i hemmaswitchen

IPTV-boxen kopplas in i port 3 eller 4 i hemmaswitchen

 

 

 • Fibertwist

Kabelvisning

Informationssamhällsbalken 917/2014 (241§ Arbete som äventyrar telekablar) förutsätter en utredning över var telekablar är placerade innan man påbörjar arbetet.
Före påbörjandet av jordbyggnadsarbete, skogsarbete,vattenbyggnadsarbete eller annat arbete som eventuellt kan skada telekablar, skall man ta reda på om det finns telekablar inom området

Fråga om KrsNets kablar

Förfrågan om kabelvisning skall göras minst 3 arbetsdagar före arbetets påbörjande.

Utmärkning i terrängen är avgiftsfri om förfrågan har gjorts inom tidsfristen.

Vid brådskande fall debiteras 60€ + moms/timme samt km-ersättning för utmärkningsarbetet.
 

Förfrågningar om kabelvisning:

Telefon: 045 265 0400

E-post: info@krsnet.fi

OBS: Den som beställer kabelvisning är ansvarig om det blir kabelbrott.

Intresseanmälan

Ska vi kontakta dig?