Om KrsNet

KrsNet grundades av ett 30-tal personer vid ett möte i Kristinestad den 23.11.2006 och registrerades i Handelsregistret den 04.04.2007 som Andelslaget KrsNet med parallellfirma Osuuskunta KrsNet.

KrsNet är ett ett renodlat öppet fibernät vilket betyder att nätet är tillgängligt för marknadens tjänsteleverantörer som vill erbjuda sina tjänster (Internet, IPTV, telefoni osv) i nätet. 

Med andra ord, KrsNet äger fibernätet och står för själva uppkopplingen men tjänsterna tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Nätet täcker i stort sett hela Kristinestads kommun vilket innebär att c:a 90% av alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

KrsNet är medlem i Finlands Regionnät rf - Suomen Seutuverkot ry http://www.seutuverkot.fi/

 

 

KrsNet styrelse 2019

 

Ulf Grindgärds, ordförande
040 097 3775
grindgards [at] gmail.com

Stefan Skullbacka, viceordförande
0400 369668
stefan [at] skullbacka.com

Peder Sahl
040 7156873
peder.sahl [at]agrolink.fi

Ove Hedkrok
0400 260910
ove.hedkrok [at]gmail.com

Kim Lillås
0400 916232
kim.lillas[at]wippies.com

Nicklas Pärus
0400 566 787
nicklas.parus[at]botniavihannes.com

Richard Appelback

0400 764 303

richard.appelback[at]kfem.fi

Mathias Lindberg

040 822 2750

mathias.lindberg[at]gmail.com

Som styrelsens sekreterare fungerar
Kenneth Storhannus

 

Andelslaget KrsNET stadgar

Andelslagets stiftandemedlemmar har vid stiftande möte 23.11.2006 godkänt andelslagets stadgar.
Andelslagets stadgar har ändrats 23.02.2011, 16§, 19§ och 22§

§ 1 FIRMA OCH HEMORT
Andelslagets firma är Andelslaget KrsNET och dess bifirma OsuuskuntaKrsNET.
Dess hemort är Kristinestad.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Till andelslagets ändamål hör att främja medlemmarnas ekonomiska fördelar genom att anskaffa, äga, underhålla och driva ett konkurrensneutralt digitalt kommunikationsnät, som består av optisk fiber inklusive kanalisation och aktiv utrustning, för anslutning av fastigheter.
Andelslaget kan köpa, förmedla och producera tjänster i kommunitaktionsnätet.
Andelslaget erbjuder olika tjänsteleverantörer, både kommersiella och icke kommersiella aktörer, att distribuera tjänster i nätet. Styrelsen väljer tjänsteleverantörer enligt för detta ändamål särskilt uppgjorda villkor och avtal som styrelsen utarbetar.
Andelslaget kan köpa, sälja, hyra eller inneha fastigheter, värdepapper eller annan egendom.
Andelslaget kan även förvalta projekt som ansluter sig till skapandet och utvecklandet av kommunikationsnät.
 

§ 3 MEDLEMSKAP
Den, som ansöker om medlemskap, bör göra en skriftlig anhållan därom till styrelse, som beslutar om antagande och uteslutning av medlem. Medlemskapet börjar, då ansökan har godkänts. Om styrelsen inte godkänner ansökningen, kan ärendet föras till andelsstämman för avgörande. Medlem kan anmäla om sin uppsägning av
medlemskap tidigast 2 år efter det att medlemskapet inletts.
Medlemskapet upphör vid räkenskapsperiodens slut och ansökan bör riktas skriftligen till andelslagets styrelse, senast 3 månader före periodens slut.
Den sökande förbinder sig att efterfölja andelslagets stadgar och beslut samt deltar i förverkligande av andelslagets verksamhetsidé. Om flera personer äger fastigheten kan endast en av ägarna vara formell medlem.

§ 4 MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Andelslagets medlemmar är skyldiga att betala en andelsavgift (insats) samt följa de verksamheter och avgifter som bestäms av dessa stadgar samt efterfölja alla de bestämmelser och beslut som görs i andelslaget. En medlem har rätt, men inte skyldighet, att anskaffa en eller flera anslutningar till andelslagets kommunikationsnät.
Andelslaget bör erbjuda sina tjänster och fördelar i första hand till sina medlemmar.
Medlemmarna utövar sin beslutanderätt vid andelsstämman. En andel berättigar till en (1) röst.
Medlemmen är skyldig:
1. att vid uppgörande av anslutningsavtalet godkänna det av styrelsen uppgjorda och godkända avtalet om anslutning till kommunikationsnätet och om användningen av andelslagets tjänster.
2. att efterfölja av styrelsen godkända leveransvillkor och prissättningar.
3. att upplåta utan ersättning markområde åt andelslaget för fiberdragningar till sina medlemmars fastigheter och för byggandet, reparering och förnyandet av kommunikationsnätets konstruktioner och kablar.
4. att mot en skälig ersättning ge rätt åt andelslaget att bygga, reparera och förnya även andra av andelslaget ägda konstruktioner, kablar och anordningar utöver vad som nämns i pt.3.
5. att tillåta andelslagets styrelse eller av den därtill utsedd person att granska de uppkopplade kablarna, anordningarna och konstruktionerna.

§ 5 MEDLEMMARNAS PERSONLIGA ANSVAR
Medlemmarna är inte personligen ansvariga för andelslagets förbindelser eller andra åtaganden.

§ 6 ANDRA ÄN MEDLEMMARNAS RÄTT ATT ANVÄNDA FIBERNÄTETS TJÄNSTER OCH ANSLUTA SIG TILL FIBERNÄTET
Även andra än medlemmarna har rätt att ansluta sig till andelslagetskommunikationsnät och använda andelslagets tjänster, om styrelsen så beslutar enligt fastställt avtal.
 

§ 7 ANDEL OCH ANDELSINSATS
En medlem bör ha en andel i andelslaget för sin ägda och anslutna fastighet.
Andelens nominella värde (=andelsinsats) är 50 euro.
Andelsinsatsen bör inbetalas i en rat till det bankkonto andelslaget uppgett, inom 30 dagar från det att medlemskapet ingåtts.
En ansluten fastighet betyder en fastighet, som man planerat att anslutas, eller redan är ansluten eller färdigställs för att anslutas till andelslagets nät.

§ 8 FRIVILLIG ANDEL
Andelslaget kan även ge frivilliga andelar. En andel är lika stor som andelsinsatsen. Andelsstämman besluter om givandet av frivilliga andelar (antal, betalningssätt, åt vem eller åt vilka sorts medlemmar) eller befullmäktigar styrelsen att besluta om detta. Fullmakten ges för högst 5 år i taget.
Medlem kan inte minska på antalet frivilliga andelar före det flutit minst 3 år från givandet av en sådan andel.
En frivillig andel inbringar samma rättigheter till överskott, höjning av fond och sparkonto som en ordinär andel. En frivillig andel ger inga andra rättigheter, medlemsförmåner eller röster.

§ 9 MEDLEMSAVGIFT
Varje medlem betalar till andelslaget en årlig medlemsavgift. Storleken bestäms årligen av andelslagets årsstämma. Styrelsen bestämmer om betalningssätt och – tid när avgiften skall betalas.

§ 10 EXTRA AVGIFT
Andelsstämman kan besluta om indrivning av en extra avgift av medlemmarna, för upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten. Andelsstämman kan besluta att avgiften inte återbetalas eller att extra avgiften upptas som lån av medlemmarna.
Andelsstämman kan med enkel majoritet besluta om att indriva en extra avgift som lån, för att förbättra soliditet eller finansiering av investeringar under andelslagets verksamhet.
Lånet tas av medlemmarna på jämlik bas antingen i proposition till andelarna eller till hur medlemmarna utnyttjar andelslaget tjänster eller om medlem är personlig medlem eller sammanslutningsmedlem eller på alla dessa grunder.
Under var räkenskapsperiod kan medlem bestämmas att i en eller flera rater ge lån till ett belopp, som uppgår till högst (4) gånger det nominella värdet av medlemmens andelar.
De indrivna raterna på lånet återbetalas tidigast två (2) år och senast tio (10) år efter slutet av den räkenskapsperiod då respektive rat uppbärs av medlemmarna. Om medlemskapet avbryts innan lånet återbetalats, får medlemmen lånet tillbaka samtidigt som andelsinsatsen. Lånet får återbetalas på samma allmänna villkor som insatsen.
Andelsstämman kan även med enkel majoritet besluta att indriva en extra avgift av medlemmarna, utan att avgiften återbetalas. Härvid indrivs den extra avgiften på samma sätt som då avgiften indrivs som lån och då bara en gång i en rat, under bokföringsåret, högst till nominella värdet av medlemmens andel.

§ 11 AVGIFTER SOM ANDELSLAGET UPPBÄR FÖR SINA TJÄNSTER
Andelslagets andelsstämma besluter om avgiftsprinciperna och styrelsen om avgifterna.

§ 12 ÖVERSKOTT
Den vinst andelslagets verksamhet ger upphov till, skall först avsättas till reservfonden enligt lagen. (5% efter avdrag av tidigare års förluster, tills fonden är minst en hundradel av balansens slutsumma, dock minst 2 500 euro).

Överbliven vinst kan användas på de sätt som ordinarie andelsstämman beslutar.

Vinsten används i första hand till, att bredda och utveckla serviceutbudet och kommunikationsnätet eller till att sänka avgiften för servicen åt medlemmarna. Enligt beslut kan även vinsten fonderas, lämnas åt andelslaget, betala ränta på andelarna eller på annat sätt utdelas åt medlemmarna.

§ 13 RESERVFOND
Andelslaget bör enligt lagen ha en reservfond, som skall förkovras tills en procent (1 %) av balansens slutsumma, dock minst 2 500 euro, uppnås. I reservfonden skall avsättas fem (5) procent av det överskott balansräkningen visar, från vilket har avdragits föregående räkenskapsperioders förlust enligt balansräkningen.
Andelslaget kan även ha andra fonder än reservfonden.

§ 14 BIDRAG OCH GÅVOR
Andelslaget kan tag emot bidrag, hjälpsändningar, gåvor, tipsmedel eller testamente.

§ 15 ANDELSLAGETS MÖTEN
Medlemmarna brukar sin beslutsrätt i andelslagets frågor vid andelsstämman.

Andelsstämmorna är antingen ordinarie eller extra stämmor. Varje medlem har rätt att närvara vid andelsstämmorna. Av medlem kan ändå krävas, att för att få delta vid stämman måste medlemmen ha meddelat därom senast vid den dag som nämnts i kallelsen. Sista anmälningsdag kan vara senast 7 dagar före stämman.
Andelslagets ordinarie möte eller årsstämma hålls en gång om året vid av styrelsen angiven tidpunkt inom fyra månader efter räkenskapsårets slut.
En extra andelsstämma skall hållas, om styrelsen anser att orsak föreligger, om revisorn eller medlemmar som företräder minst en tiondel av hela medlemskåren det kräver eller om stämman enligt lag måste hållas för behandling av en viss bestämd fråga.
Stämmorna hålls på av styrelsen utsedd plats inom Kristinestads stad.
Vid stämman har varje medlem en röst. Som stämmans beslut gäller den åsikt, som omfattas av medlemmar med mer än hälften av de angivna rösterna. Vid val av person blir den vald som erhåller flest röster. Om rösterna faller jämt, avgörs ett val genom lottning och i övriga ärenden gäller som beslut den åsikt, som stämmans ordförande har understött.
Stämmans ordförande skall se till, att det förs ett protokoll över stämman. I protokollet skall de fattade besluten antecknas samt, i fall av omröstning sker, röstningsresultatet. Röstningslistan bör bifogas till protokollet.
Vid stämman väljs minst två protokolljusterare. Ordföranden, sekreteraren och protokolljusterarna undertecknar protokollet.

§ 16 ANDELSLAGETS ORDINARIE STÄMMA
Ärenden som behandlas på ordinarie andelsstämman:
1) Val av ordförande, sekreterare för stämman samt minst två stycken protokolljusterare som samtidigt fungerar som rösträknare.

2) Konstateras stämmans laglighet och beslutsförhet.

3) Föredragning av bokslut och revisionsberättelsen för föregående räkenskapsperiod.

4) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen eller det överskott eller den förlust den fastställda balansräkningen uppvisar, ger anledning till.

5) Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens medlemmar och verkställande direktören för räkenskapsperioden.

6) Beslut om antalet styrelseledamöter samt deras arvoden och ersättning för utgifter.

7) Val av medlemmar till styrelsen.

8) Val av en revisor och dennes suppleant, för granskning av följande bokföringsperiod, administration och konton.

9) Beslut om prissättningsprinciperna för tjänsterna.

10) Beslut om givande av fullmakt åt styrelsen att fastställa anslutningsavgiften.

11) Fastställande av medlemsavgiftens storlek.

12) Beslut om i vilka tidningar och på vilka andra sätt kallelse till andelsstämman görs.

13) Behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid andelslagets stämmor har varje medlem en (1) röst för varje betald andel, dock högst 10 röster.

§ 18 KALLELSE TILL ANDELSSTÄMMA
Andelsstämman sammankallas av styrelsen. Kallelse till andelsstämman sänds till medlemmarna tidigast två månader och senast en vecka före stämman.
Kallelsen sändes till kännedom till medlemmarna på det sätt som fastställs i den ordinarie andelsstämman.
I kallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid stämman. I kallelsen kan bestämmas om medlemmarnas anmälningsplikt på basen av vilken medlem kan delta i stämman samt rösta.
Om stämman behandlar ändring av stadgarna eller sådana ärenden som avses i paragraf 12 av kapitel 4 i lagen om andelslag, eller givande av nya andelar, skall det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut nämnas i kallelsen.

§ 19 STYRELSEN
I styrelsen ingår minst fem (5) och högst femton (15) ledamöter vilka väljs för två år åt gången.
Till styrelsen kan väljas enbart andelslagets medlem, hans/hennes äkta maka/make eller representant för sammanslutning.
En medlem eller representant för sammanslutning som regelbundet inte utnyttjar andelslagets tjänster, är inte valbar till styrelsen.
Andelsstämman väljer styrelsens medlemmar för två år åt gången. Hälften av styrelsens medlemmar är i tur att avgå årligen, först enligt lottning och sedan i tur och ordning. Styrelsen väljer inom sig styrelseordförande och viceordförande för ett år i taget.

§ 20 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen är beslutför då hälften av medlemmarna och dessutom ordförande eller viceordförande är närvarande.
Den åsikt som mer än hälften av de närvarande har understött gäller som beslut.
Som styrelsens beslut gäller den åsikt, som mer än hälften av de närvarande har understött eller, om rösterna faller jämt, den som ordförande understöder. Om rösterna i styrelsen faller jämnt vid val av styrelseordförande, väljs denne genom lottning.
Styrelsens ordförande sammankallar styrelsen vid behov. Ordförande måste dessutom sammankalla styrelsen då styrelsemedlem eller verkställande direktören det kräver.
Styrelsen åläggs att sköta andelslaget enligt Lagen om andelslag, samt dessa stadgar.

§ 21 STYRELSENS UPPGIFTER
Till styrelsens uppgifter hör att:
1. Sammankalla andelslagets stämmor och förbereda ärenden dessa skall behandla.

2. Anställa och avsätta verkställande direktören samt uppgöra avtal med denne.

3. Sköta om andelslagets egendom, pengar och övriga intresseärenden eller utse någon annan av styrelsemedlemmarna därtill. Den som väljs till uppdraget är skyldig att rapportera till styrelsen.

4. Besluta om anslutningsavgiften till fibernätet enligt den fullmakt som getts, besluta om avgiften för tjänsterna som andelslaget erbjuder samt avgifter av de tjänster som andelslaget förmedlar och köper.

5. Besluta om erbjudandet av andelslagets tjänster samt om avtalstexten, förmedlingen och köpande av olika tjänster.

6. Uppgöra förslag till de åtgärder, som överskottet eller förlusten i den fastställda balansräkningen ger anledning till.
Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och undertecknas av styrelsens ordförande samt en av styrelsen därtill utsedd ledamot. En styrelsemedlem och verkställande direktören har rätt att få sin avvikande mening antecknad i protokollet.

§ 22 VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN
Andelslaget kan ha en verkställande direktör. Styrelsen anställer och avsätter verkställande direktören. Styrelsen undertecknar med verkställande direktören ett skriftligt avtal, där man överenskommer om de ärenden, skyldigheter, löneförmåner eller andra fördelar som förknippas med tjänsten.
Verkställande direktören skall främja andelslagets intressen omsorgsfullt och sköta dess ärenden i enlighet med lagen om andelslag och dessa stadgar. Verkställande direktören bör sköta den dagliga förvaltningen i enlighet med de instruktioner och bestämmelser styrelsen ger.

Handlingar, som med tanke på omfattningen eller arten av andelslagets verksamhet är osedvanliga eller har vidsträckta följder, kan verkställande direktören åta sig endast befullmäktigad av styrelsen eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan att detta förorsakar andelslaget väsentlig skada. I sistnämnda fall skall styrelsen så snart som möjligt informeras om åtgärden.

Verkställande direktören skall se till att andelslagets bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt.

Verkställande direktören har rätt att företräda andelslaget i ärenden som faller inom nämnda behörighet.

§ 23 TECKNING AV FIRMA
Andelslaget firma tecknas av styrelsens ordförande tillsammans med en styrelsemedlem eller verkställande direktören tillsamman med styrelsemedlem.
Styrelsen kan ge firmateckningsrättighet åt en tillfälligt i andelslagets tjänst, så att den befullmäktigade tecknar firma tillsammans med någon styrelseledamot eller verkställande direktören.
Styrelsen kan även besluta om givande av prokura.

§ 24 RÄKENSKAPSPERIOD OCH BOKSLUT
Första räkenskapsperioden upphör 31.12.2007 och därefter är andelslagets räkenskapsperiod kalenderåret.
Bokslutet skall vara undertecknat och överlåtet till revisorer för granskning senast en månad före ordinarie andelsmötet.

§ 25 REVISOR OCH REVISION
Andelslaget har en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.
Revisorn och revisorsuppleanten måste acceptera uppdraget med sin daterade underteckning.
Revisorn skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod samt överlämna berättelsen till styrelsen minst två veckor före den stämma, där resultaträkningen och balansräkningen framförs för fastställande.
 

§ 26 ANDRA ORGAN
Andelslaget kan även tillsätta andra organ.

§ 27 ÖVERFLYTTING AV ANDEL OCH MOTTAGARENS RÄTTIGHETER
Andel kan överlåtas, men inte medlemskap. Om en medlem överlåter sin andel, har mottagaren som uppfyller de kriterier om medlemskap kräver och medlemskapet inte strider emot andelslagets stadgar, rätt att antas som medlem.
Mottagaren skall ansöka om medlemskap i andelslaget inom sex (6) månader efter överlåtelsen.
Mottagaren har rätt att tillräkna sig den andelsinsats som överlåtaren inbetalt. Mottagaren erhåller även övriga fördelar och skyldigheter (mm anslutningen) som baseras på andelslagslagen och dessa stadgar, och som sålunda skulle ha varit om hans medlemskap hade fortsatt.
 

§ 28 AVLIDEN MEDLEMS RÄTTSINNEHAVARES RÄTT
Avliden medlems rättsinnehavare, på vilken rätten till andelen övergått, har rätt till
medlemskap om han inom förloppet av ett år (1) från dödsdagen ansöker om medlemskap och förutsättningar för medlemskap föreligger.
Rättsinnehavare som antagits till medlem, har rätt att som amortering av sin insats räkna det belopp av anslutningsavgiften och belopp som erlagts av insatsen som överlåtaren har betalt åt andelslaget. Rättsinnehavare får då också de övriga på lagen om andelslag och dessa stadgar grundade ekonomiska förmåner och skyldigheter som överlåtaren av andelen skulle ha haft om medlemskapet hade fortgått.

§ 29 UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION AV ANDELSLAGET
Beslut om frivillig upplösning av andelslaget och om att försätta det i likvidation fattas av andelsstämman med minst två tredjedels majoritet.

§ 30 UTDELNING AV BEHÅLLNINGEN VID UPPLÖSNING AV ANDELSLAGET
Om andelslaget upplöses, besluter andelsstämman om hur behållningen av andelslaget används eller utdelas till förmån för medlemmarna.

§ 31 VINSTFÖRDELNING
Det fria egna kapitalet som fastställts efter det att vinst/underskott har enligt lag bokförts som ökning/minskning av det fria egna kapitalet, kan andelsstämman besluta om fondering av vinsten.

§ 32 ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av andelslagets stadgar sker enligt lagen.

§ 33 ÖVRIGA ÄRENDEN
Vid övriga ärenden sköts enligt Lagen om Andelslag.

 

Fakturering

KrsNet fakturerar en nätavgift 18,70 € + moms/månad per anslutning.

Avgiften gäller alla anslutningar som är aktiverade för tjänster

Varför nätavgift? Nätavgiften är KrsNets ända inkomstkälla och är till för att täcka kostnaderna för nätets drift och underhåll.

Faktureringen av nätavgiften påbörjas efter att anslutningen aktiverats i samband med installationen och den är klar för kunden till tjänstetrafik.

Avgiften faktureras normalt i 2 månaders rater men det går också bra att ändra faktureringsperioden till halvårsvis eller per år.

Om Du vill ha fakturan som e-faktura och spara en del kostnader för pappersfakturan är det bara att säga till

Anslutning av datakablar

När Din anslutning kopplas in, svetsas fibern i en hemmaswitch (eller fiberbox i dagligt tal).  

I hemmaswitchen finns ett antal portar (uttag) för datakablarna i vilka Du ansluter din IPTV-box för att kunna se på IPTV eller en router för Din internetuppkoppling. Inom KrsNet finns 3 olika typer av hemmaswitchar. Se bilderna nedan som visar var dom numrerade portarna på respektive hemmaswitch sitter.

Du bör alltid ha en router inkopplad mellan Din dator och hemmaswitchen. Routern fungerar som brandvägg i Internetuppkopplingen och skyddar Din dator mot dataintrång samt ger Dig möjlighet till ett trådlöst inomhusnät.

Routern kopplas in i port 1 eller 2 i hemmaswitchen

IPTV-boxen kopplas in i port 3 eller 4 i hemmaswitchen

 

 

Kabelvisning

Informationssamhällsbalken 917/2014 (241§ Arbete som äventyrar telekablar) förutsätter en utredning över var telekablar är placerade innan man påbörjar arbetet.
Före påbörjandet av jordbyggnadsarbete, skogsarbete,vattenbyggnadsarbete eller annat arbete som eventuellt kan skada telekablar, skall man ta reda på om det finns telekablar inom området

Fråga om KrsNets kablar

Förfrågan om kabelvisning skall göras minst 3 arbetsdagar före arbetets påbörjande.

Utmärkning i terrängen är avgiftsfri om förfrågan har gjorts inom tidsfristen.

Vid brådskande fall debiteras 60€ + moms/timme samt km-ersättning för utmärkningsarbetet.
 

Förfrågningar om kabelvisning:

Telefon: 045 265 0400

E-post: info@krsnet.fi

OBS: Den som beställer kabelvisning är i princip ansvarig om det blir kabelbrott.

Intresseanmälan

Ska vi kontakta dig?