KrsNet lyhyesti

Noin 30 henkilön ryhmä perusti KrsNetin Kristiinankaupungissa 23.11.2006 pidetyssä kokouksessa. Osuuskunta rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.4.2007 nimellä Andelslaget KrsNet, jonka rinnakkaistoiminimi on Osuuskunta KrsNet.

KrsNet on täysin avoin kuituverkko, mikä tarkoittaa, että verkko on avoin kaikille markkinoilla toimiville palveluntarjoajille, jotka haluavat tarjota palvelujaan (IPTV, puhelinpalvelut ja internet jne.) verkossa.

KrsNet siis omistaa kuituverkon ja vastaa itse liittymästä, kun taas palvelut tilataan palveluntarjoajilta.

Verkko kattaa käytännössä koko Kristiinankaupungin kunnan, eli noin 90 % kunnan kotitalouksista voi halutessaan liittyä kuituverkkoon.

KrsNet on Suomen Seutuverkot ry:n jäsen http://www.seutuverkot.fi/

KrsNet hallitus 2022

 

Ulf Grindgärds, puheenjohtaja
040 097 3775
grindgards [at] gmail.com

Stefan Skullbacka, varapuheenjohtaja
0400 369668
stefan [at] skullbacka.com

Peder Sahl
040 7156873
peder.sahl [at]agrolink.fi

Malin Lillhannus
0400484811

Kim Lillås
0400 916232
kim.lillas[at]wippies.com

Nicklas Pärus
0400 566 787
nicklas.parus[at]botniavihannes.com

Richard Appelback

0400 764 303

richard.appelback[at]kfem.fi

Mathias Lindberg

040 822 2750

mathias.lindberg[at]gmail.com

Hallituksen sihteerinä toimii
Daniel Kaivo-oja

 

Osuuskunta KrsNet säännöt

Säännöt päivitettyjä ja hyväksytettyjä osuuskunnan kokouksessa 16.4.2019

Nämä säännöt perustuvat Osuuskuntalakiin 421/2013

1 § TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Osuuskunnan varsinainen toiminimi on Andelslaget KrsNet ja sen suomenkielinen rinnakkaistoiminimi on Osuuskunta KrsNet.

Osuuskunnan kotipaikka on Kristiinankaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMIALA

Osuuskunnan tarkoituksena on jäsentensä taloudellisten etujen edistäminen hankkimalla, omistamalla, ylläpitämällä ja operoimalla kilpailuneutraalia digitaalista viestintäverkkoa, joka koostuu optisesta kuidusta sisältäen reitityksen ja aktiivilaitteet. Osuuskunta voi ostaa, välittää ja tuottaa palveluja viestintäverkossa.

Osuuskunta tarjoaa erilaisille palveluntarjoajille, sekä kaupallisille että ei-kaupallisille toimijoille, mahdollisuuden välittää palvelujaan verkon kautta.

Osuuskunta voi ostaa, myydä, vuokrata tai omistaa kiinteistöjä, arvopapereita tai muuta omaisuutta.

Osuuskunta voi myös hallinnoida viestintäverkon luomiseen ja kehittämiseen liittyviä hankkeita.

3 § JÄSENYYS JA LIITTYMISSOPIMUKSEN TEKEMINEN

Hakemus ja liittymissopimuksen tekeminen

Kiinteistönomistaja tai kiinteistönhaltija, tarvittaessa myös oikeushenkilö, joka on aikeissa solmia liittymissopimuksen kiinteistön liittämiseksi digitaaliseen viestintäverkkoon, tulee liittymissopimusta solmittaessa sitoutua osuuskunnan jäsenyyteen yhdellä osuusmaksulla.

Jos kiinteistön omistaa useampi henkilö, vain yksi heistä voi olla jäsen.

Jäsenyyttä anovan tulee jättää kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää uuden jäsenen hyväksymisestä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jos hallitus ei hyväksy hakemusta, asia voidaan siirtää osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

Eroaminen

Jäsen voi ilmoittaa lopettavansa jäsenyyden aikaisintaan 2 vuotta jäsenyyden alkamisesta.

Eroilmoitus on osoitettava kirjallisesti osuuskunnan hallitukselle.

Jäsenyys päättyy tilikauden lopussa eron myöntämisvuonna.

Jäsenyys liittymää siirrettäessä uudelle omistajalle

Liittymää siirrettäessä (esim. kiinteistön vaihtaessa omistajaa) alkuperäinen kiinteistönomistaja voi luopua jäsenyydestään siirron yhteydessä ja jäsenyys siirtyy uudelle omistajalle. Uuden omistajan nimi on päivitettävä liittymissopimukseen. Hallituksen tulee hyväksyä uusi omistaja.

Erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos jäsen on laiminlyönyt jäsenyyden mukana seuraavat velvollisuudet.

Jäsenelle ilmoitetaan kirjallisesti erottamisperusteesta sekä osuuskunnan päättävästä elimestä vähintään kuukautta ennen erottamista koskevaa päätöksentekoa.

Päätöksen erottamisesta tekee hallitus.

4 § JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenellä on oikeus:

 1. käyttää äänioikeuttaan osuuskunnan kokouksessa.
 2. solmia liittymissopimus yhden tai useamman liittymän liittämisestä osuuskunnan viestintäverkkoon.

Jäsen on velvollinen:

 1. noudattamaan osuuskunnan sääntöjä, liittymissopimuksia ja toimitusehtoja sekä osuuskunnan määräyksiä ja päätöksiä.
 2. merkitsemään yhden osuuskunnan osuuden (osuusmaksu).
 3. yhteisymmärryksessä osuuskunnan kanssa luovuttamaan maata osuuskunnan kaapelointia ja rakennelmia varten sekä myöntämään oikeuden viestintäverkon ylläpidon suorittamiseen kyseisellä maa-alueella.
 4. sallimaan viestintäverkon liittymään kytkettyjen laitteiden tarkastuksen.

5 § OSUUS JA OSUUSMAKSU

Jäsenen on merkittävä yksi osuuskunnan osuus (osuusmaksu). Merkintähinta on 50 euroa

6 § JÄSENMAKSU

Jokainen jäsen maksaa osuuskunnalle vuotuisen jäsenmaksun. Maksun suuruus päätetään vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Hallitus päättää maksun maksutavan ja ajankohdan.

7 § MUIDEN KUIN JÄSENTEN OIKEUS KÄYTTÄÄ VIESTINTÄVERKKOA

Myös muilla kuin jäsenillä on oikeus käyttää osuuskunnan viestintäverkkoa ja osuuskunnan palveluja, jos hallitus näin päättää tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Osuuskunnan tulee kuitenkin ensisijaisesti tarjota palvelujaan ja etuuksiaan jäsenilleen.

8 § JÄSENTEN HENKILÖKOHTAINEN VASTUU

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista tehtävistä.

9 § YLIMÄÄRÄINEN MAKSU

Osuuskunnan kokous voi päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan ylläpitoa ja kehittämistä varten. Osuuskunnan kokous voi päättää, että maksua ei palauteta tai että ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana.

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä lainana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi tai investointien rahoittamiseksi osuuskunnan toiminnan aikana.

Laina otetaan jäseniltä tasapuolisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluja tai suhteessa siihen, onko jäsen henkilöjäsen vai oikeushenkilö tai kaikilla näillä perusteilla.

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi yhteensä enintään jäsenen osuuksien nelinkertainen (4) nimellismäärä.

Perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan kahden (2) vuoden ja viimeistään kymmenen (10) vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää periä jäseniltä ylimääräisen maksun, jota ei makseta takaisin. Ylimääräinen maksu peritään tällöin samalla tavalla kuin jos maksu peritään lainana, ja tässä yhteydessä vain yhdessä erässä, tilivuoden aikana, sen ollessa enintään jäsenen osuuden nimellisarvon suuruinen.

10 § YLIJÄÄMÄ

Osuuskunnan toiminnasta saatu voitto sijoitetaan lain mukaan ensin vararahastoon. (5 % aikaisempien vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen, kunnes rahaston suuruus on vähintään sadasosa taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa).

Ylimääräinen voitto voidaan käyttää varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättämällä tavalla. Voitto käytetään ensisijaisesti palvelutarjonnan ja viestintäverkon laajentamiseen ja kehittämiseen tai jäsenten maksaman palvelumaksun alentamiseen. Päätöksen mukaan voitto voidaan myös rahastoida, se voidaan jättää osuuskuntaan, siitä voidaan maksaa osuuksille korkoa tai se voidaan jakaa jäsenille jollakin muulla tavalla.

11 § VARARAHASTO

Osuuskunnalla on oltava lain mukaan vararahasto, jota kartutetaan, kunnes se muodostaa yhden prosentin (1 %) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 2 500 euroa. Vararahastoon sijoitetaan viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta ylijäämästä, josta on vähennetty aikaisempien tilikausien tappiot taseen mukaan.

Osuuskunnalla voi vararahaston lisäksi olla myös muita rahastoja.

12 § AVUSTUKSET JA LAHJAT

Osuuskunta voi vastaanottaa avustuksia, lahjoja, veikkausvaroja tai testamentteja.

13 § VARSINAINEN JA YLIMÄÄRÄINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Varsinainen osuuskunnan kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan syytä, jos tilintarkastaja tai jäsenet, jotka edustavat vähintään kymmenesosaa koko jäsenkunnasta, sitä vaativat tai kokous on lain mukaan pidettävä tietyn asian käsittelyä varten.

Kokoukset pidetään Kristiinankaupungissa hallituksen valitsemassa paikassa.

Jokaisella jäsenellä on oikeus olla läsnä osuuskunnan kokouksissa. Jäsenen tulee ilmoittaa osallistumisestaan osuuskunnan kokoukseen aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittava kokouskutsussa.

Osuuskunnan kokous saa päättää ainoastaan asioista, jotka on mainittu kutsussa tai jotka sääntöjen mukaan on käsiteltävä kokouksessa.

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokoukselle kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Jäsen saa käyttää oikeuttaan osuuskunnan kokouksessa myös asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan jäsentä. Valtuutus koskee vain yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Asiamies voi samanaikaisesti edustaa enintään kolmea jäsentä.

Puheenjohtajan on huolehdittava kokouksen pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja, jos toimitetaan äänestys, äänestyksen tulos. Ääniluettelo on liitettävä pöytäkirjaan.

Kokouksessa valitaan vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat pöytäkirjan.

14 § VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN ASIAT

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaaminen.
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Jälkimmäiset toimivat myös ääntenlaskijoina.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
 4. Edellisen tilikauden tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittely.
 5. Päätös tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tai vahvistetun taseen osoittaman ylijäämän tai tappion aiheuttamista toimista.
 6. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta.
 7. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä heidän palkkioistaan ja kulukorvauksistaan.
 8. Hallituksen jäsenten valinta.
 9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavan tilikauden, hallinnon ja tilien tarkastusta varten.
 10. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen.
 11. Päätös siitä, millä tavoin kutsu osuuskunnan kokoukseen julkistetaan.
 12. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittely.
 13. Kokouksen päättäminen.

15 § JÄSENTEN ÄÄNIMÄÄRÄ

Jokaisella jäsenellä on osuuskunnan kokouksissa yksi (1) ääni jokaista osuuttaan kohti kaikissa kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

16 § KUTSU OSUUSKUNNAN KOKOUKSEEN

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan jäsenille varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa päätetyllä tavalla aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä milloin jäsenen viimeistään on ilmoitettava osallistumisestaan.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 5 luvun 21 pykälässä tarkoitettuja asioita, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

17 § KOKOUSASIAKIRJAT JA NIIDEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA LÄHETTÄMINEN

Päätösehdotukset ja, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä jäsenten nähtävänä osuuskunnan pääkonttorissa tai verkkosivuilla. Kokousasiakirjat tulee viivytyksettä lähettää niitä pyytäville jäsenille, ellei asiakirjoja voi ladata ja tulostaa osuuskunnan verkkosivuilta.

18 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai oikeushenkilöjäsenen edustaja.

Osuuskunnan kokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä vaihtuu puolet joka vuosi.

Toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

19 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet jäsenistä.

Hallitus voi kokoontua jäsenen osallistuessa etäyhteyden kautta.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle tarvittaessa. Puheenjohtajan on lisäksi kutsuttava hallitus koolle, jos joku hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallituksen on hoidettava osuuskunnan asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

20 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtäviä ovat seuraavat:

 1. Kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat.
 2. Palkata ja erottaa toimitusjohtaja sekä laatia hänen kanssaan solmittava sopimus.
 3. Hoitaa osuuskunnan omaisuutta, varoja ja muita edunvalvontaan liittyviä asioita.
 4. Laatia ohjeita ja määräyksiä sekä päättää asioista, jotka kuuluvat osuuskunnan juoksevaan hallintoon.
 5. Päättää kuituverkon liittymismaksujen ja verkkomaksujen suuruudesta sekä osuuskunnan tarjoamien palvelujen muista maksuista.
 6. Päättää osuuskunnan palveluista sekä erilaisten palvelujen välittämisestä ja ostamisesta.
 7. Valita palveluntarjoajat sekä laatia niille ehdot ja sopimukset.
 8. Laatia toimenpide-ehdotuksia vahvistetun taseen ylijäämän tai tappion pohjalta.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä sihteeri tai hallituksen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan.

21 § TOIMITUSJOHTAJA

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan ottaa ja erottaa hallitus. Hallitus allekirjoittaa toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan virkaan liittyvistä asioista, velvollisuuksista, palkkaeduista tai muista eduista.

Toimitusjohtajan yleiset tehtävät

Toimitusjohtajan tulee hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleinen toimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenille hallituksen tehtäviensä hoitoa varten tarvitsemat tiedot.

Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja voi ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voi odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista annettava toimenpiteestä tieto.

22 § EDUSTAMINEN

Osuuskuntaa edustaa hallitus.

 • Toimitusjohtaja voi edustaa osuuskuntaa asioissa, jotka 21 §:n mukaan kuuluvat toimitusjohtajan tehtäviin.
 • Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja voivat edustaa osuuskuntaa kukin yksin. 
 • Hallitus voi kahdelle hallituksen jäsenelle antaa oikeuden edustaa osuuskuntaa yhdessä.

23 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS

Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2007 ja sen jälkeen osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tulee allekirjoittaa ja jättää tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen varsinaista osuuskunnan kokousta.

24 § TILINTARKASTAJA JA TILINTARKASTUS

Osuuskunnalla on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on hyväksyttävä toimeksianto päivätyllä allekirjoituksellaan.

Tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen jokaiselta tilikaudelta sekä luovuttaa kertomuksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tuloslaskelma ja tase esitetään vahvistettaviksi.

25 § OSUUDEN LUOVUTUS JA VASTAANOTTAJAN OIKEUDET

Osuus ja jäsenyys voidaan luovuttaa 3 §:n mukaisesti.

Jos jäsen luovuttaa osuutensa ja vastaanottaja täyttää jäsenyyden vaatimat kriteerit eikä jäsenyys ole osuuskunnan sääntöjen vastainen, vastaanottajalla on oikeus liittyä jäseneksi.

Vastaanottajalla on oikeus laskea hyväkseen se osuusmaksu, jonka luovuttaja on maksanut.

Vastaanottaja saa myös muita etuja ja velvollisuuksia, jotka luovuttajalla olisi ollut, jos hän olisi jatkanut jäsenenä.

26 § KUOLLEEN JÄSENEN OIKEUDENOMISTAJAT

Kuolleen jäsenen oikeusomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

27 § OSUUSKUNNAN PURKAMINEN JA SELVITYSTILA

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä.

28 § OMAISUUDEN JAKAMINEN OSUUSKUNNAN PURKAMISEN YHTEYDESSÄ

Jos osuuskunta puretaan, osuuskunnan kokous päättää osuuskunnan omaisuuden käytöstä.

29 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Osuuskunnan sääntömuutokset tehdään osuuskuntalain mukaisesti.

Laskutus

KrsNet laskuttaa verkkomaksun 18,70 € + alv/kk liittymää kohti.

Maksu koskee kaikkia palveluille aktivoituja liittymiä.

Miksi verkkomaksu? Verkkomaksu on KrsNetin ainoa tulonlähde ja sillä katetaan verkon käyttö- ja huoltokustannukset.

Verkkomaksun laskutus aloitetaan kun liittymä on asennuksen yhteydessä aktivoitu ja valmis käytettäväksi palveluliikenteeseen.

Maksu laskutetaan normaalisti kahden kuukauden jaksoissa, mutta laskutus voidaan haluttaessa tehdä myös kerran vuodessa

.

Jos haluat e-laskun voit tilata sen Internetpankkisi kautta. Suosittelemme e-laskun käyttöä. 

Datakaapeleiden liittäminen

Kun liittymä asennetaan, kuitu hitsataan kiinni päätelaitteeseen (tai kuituboksiin, joksi sitä myös kutsutaan). 

Päätelaite sisältää datakaapeleille tarkoitettuja portteja (lähtöjä), joihin voidaan kytkeä IPTV-boksi IPTV-ohjelmien katsomista varten tai reititin internetyhteyttä varten.

KrsNetillä on (2) kaksityyppisiä päätelaitetta.

Alla olevista kuvista näkyy numeroitujen porttien paikka kussakin päätelaitteessa. Tietokoneen ja päätelaitteen välille tulee aina kytkeä reititin. Reititin toimii internetliittymän palomuurina ja suojaa tietokonetta tietomurroilta sekä mahdollistaa langattoman sisäverkon käytön.

Reititin kytketään päätelaitteen porttiin 1 tai 2.

IPTV-boksi kytketään päätelaitteen porttiin 3 tai 4.

 

 

Kaapelinäyttö

Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 241§:n mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita

Kysy KrsNetin kaapeleista

Sijaintitiedustelut tulee tehdä ennen maankaivuun aloittamista.

Kaapelinäyttö on tilattava vähintään 3 työpäivää ennen työn alkamista.

Kaapelinäyttö on ilmaista palvelua jos kysely ja toimeksianto on tehty edellisen mukaisesti.

Kiireellisissä tapauksissa veloitetaan kaapelinäytöstä 60€/h (alv 0) + matkakorvaus.

Kaapelinäyttöä varten ota yhteys:

Puh: 045 265 0400

Sähköposti: info@krsnet.fi

HUOM: Kaapelinäytön tilaaja on periaattessa korvausvelvollinen jos tästä huolimatta sattuu kaapelivaurio. 

Kiinnostusilmoitus

Haluatko että otamme yhteyttä?